ข้อควรระวังในการใช้งานซีดี/ ดีวีดีรอมไดรฟ์

- ห้ามกดหรือดึงถาดดิสก์เวลาเปิด/ปิด แทนการใช้ปุ่มสวิตช์เปิด/ปิดบนไดรฟ์ เพราะจะทำให้กลไกถาดใส่แผ่นเสียหายได้
- ห้ามกดหรือวางสิ่งของบนถาดใส่แผ่นดิสก์โดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้ดิสก์ที่ถูกทำลาย แตกหัก บิดเบี้ยว บวมผิดรูป หรือใส่แผ่นดิสก์ซ้อนทับกันลงไป เพราะเมื่อแผ่นหมุนด้วยความเร็วสูงจะทำให้แผ่นดิสก์ที่ชำรุดหลุดออกจากแกนหมุนและแตกหักคาอยู่ด้านใน สร้างความเสียหายแก่ตัวไดรฟ์
- ห้ามกดปุ่มเปิด/ปิด ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านดิสก์อยู่ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ
- ปิดถาดดิสก์เมื่อไม่ได้ใช้งานไดรฟ์ CD-RW/DVD ROM เพื่อป้องกันฝุ่นผงเข้าไปจับด้านใน

ความคิดเห็น